Hlavní stránka Vánoční projekt

   PUTOVÁNÍ OD MIKULÁŠE KE ŠTĚDRÉMU DNI   

                                                        

Projekt by měl dětem napomoci orientovat se v základních lidských normách ( co je dobře, co je správné,a co ne). Zároveň by měl vést k nekomerčnímu prožívání předvánočního času, pomoci jim vnímat jeho atmosféru jako dobu očekávání, těšení se obdarovávání. Náš projekt umožní dětem uvědomit si, jak je příjemné spolupodílet se na činnostech, společně chystat překvapení a že i ony samy jsou schopné své nejbližší překvapit a obdarovat – vlastnoručním výrobkem, písničkou, básničkou. Přiblížit si čas adventu nám napomůže próza i poezie, hudební, pohybové a výtvarné aktivity.

Záměr:

Napomoci dětem omezit prostřednictvím humorných příspěvků případné obavy z příchodu Mikuláše, Čerta a Anděla – zvládnout intenzivní prožitek. Zapojit je aktivně do výzdoby třídy. Umožnit jim uvědomit si svoje schopnosti a dovednosti. Dát dětem prostor k vyjádření vlastních názorů, pocitů a posílit dovednost naslouchat vrstevníkům. Zprostředkovat poznávání času adventu prostřednictvím poezie, prózy a hudby a pochopit hlavní pojmy týkající se tohoto období . Seznámit děti  s lidovými zvyky. Zapojit rodiče do některých našich aktivit a posílit tak přátelské vztahy s nimi.

KLÍČOVÉ  KOMPETENCE

Kompetence k učení :  Dítě si aktivně si všímá, co se kolem něho děje,  klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí. Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.

Kompetence k řešení problémů : Dítě řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, využívat fantazii  a představivost.

Komunikativní kompetence :   Dítě se dokáže s vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Sociální a personální kompetence :  Dítě se dokáže podřídit při společných činnostech. Rozpozná nehodné chování, dětským způsobem projevuje ohleduplnost k druhým,pomoc slabším, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.

Činnostní a občanské kompetenceDítě chápe, že zájmem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem, že lhostejnost, nevšímavost a nízká aktivita mají nepříznivé důsledky.

DÍLČÍ  VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Dítě a jeho tělo

  • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • Rozvoj a užívání všech smyslů.

Dítě a jeho psychika

  • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních.
  • Rozvoj tvořivosti ( tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
  • Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.

Dítě a ten druhý

  • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem ( v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině.
  • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních.

Dítě a společnost

  • Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství( ke třídě, k rodině, k ostatním dětem a vnímat a přijímat zkl. hodnoty v tomto společenství.
  • Vytvářet základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění. Rozvoj dovedností tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Dítě a svět

  • Vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí.

Pro projekt budou podstatná tato zastavení :

1.  Budeme mít karneval – Rej Mikulášů, andělů a čertů

2.  Utrhneme si Barborku a budeme si povídat o zvycích

3.  Adventní čas v literatuře a poezii a hudbě

4.  Upečeme si cukroví

5.  Chystáme překvapení pro rodiče

6.  Myslíme také na zvířátka

7.  Užíváme si, že jsme všichni spolu

Celý projekt bude zahájen slavnostním rozsvícením školního vánočního stromu dne 1.12. za přítomnosti dětí a jejich rodičů. Strom bude ozdoben ozdobami, které vyrobili doma rodiče spolu se svými dětmi. Ke slavnostní atmosféře přispěje přítomnost Mikuláše, Anděla a Čerta (členové divadelního souboru UCHO). Součástí slavnosti bude ochutnávka perníčků, které napekly paní učitelky a také dalších vánočních dobrot od rodičů. Třídy společně zazpívají písničku pro čerta i pro Mikuláše. Děti a rodiče si vyslechnou krátké vyprávění Mikuláše o vzniku mikulášské nadílky. V závěru slavnosti budou mít děti s rodiči možnost projít cestu osvětlenou malými světélky, na které budou výtvarně vyjádřena všechna výše z míněná zastavení projektu, že kterých pak budou učitelky s dětmi vycházet.

Předpokládané zapojení rodičů : výroba vánoční ozdoby se svým dítětem, účast na slavnostním zahájení projektu se svým dítětem, případné napečení dobrot na zahájení projektu, příprava masky dítěti na karneval, účast na společné akci třídy – besídka ….

Návrhy činností :  Výroba kalendáře třídy pro příští rok, další  možné činnosti viz příloha a internetové odkazy

Navrhované pracovní listy : viz příloha

Omalovánky: viz příloha

Odkazy :

(Mikuláš a čerti)

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20131/tydenni-tematicky-plan-kdyz-se-certi-zenili.html/ 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/20131/tydenni-tematicky-plan-kdyz-se-certi-zenili.html/

  Nahrávka opery ČERT A KÁČA k dispozici

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/18257/tesime-se-do-skolky-prosinec.html/

(Vánoce, Mikuláš, zvířátka, Zima)

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1056/vanoce-prichazeji.html/

(Vánoce)

http://clanky.rvp.cz/clanek/k/p/10417/VANOCNI-POHADKY.html/

  Nahrávky pohádek k dispozici

Použitá literatura :

Dagmar Šottnerová :Vánoce – původ, zvyky, koledy hry a náměty

Miroslava Sloupová : Rok s krtkem

Markéta Mlčochová : Neobyčejný rok předškoláka

Eva Štanclová : Pohádky a hry z kouzelné skříně

Kamínky

KAFOMET

Neznámí autoři

Doporučená literatura :

Dagmar Šottnerová  : Adventní čas – zvyky, obyčeje, náměty, návody, pohádky, příběhy