Hlavní stránka Charakteristika školky

Mateřská škola se nachází v nové zástavbě, v moderním dvoupodlažním objektu v okrajové části Uhříněvsi. Má dobrou polohu vzhledem k dostupnosti pro rodiče i z hlediska dopravní obslužnosti a umožňuje vycházky dětí do blízké přírody. Dvoutřídní mateřská škola s kapacitou pro 56 dětí je v provozu od 2.9.2013. V následujícím školním roce 2014/2015 se škola rozrostla o dvě třídy. Jedna třída s kapacitou  pro 17 dětí a druhá třída pro 28 dětí, umístěná na detašovaném pracovišti v Královicích.

Mateřská škola slouží pro předškolní vzdělávání dětí ve věku 3 – 7 let. Kapacita školky je nyní 101 dětí.

V přízemí objektu MŠ jsou umístěny tři šatny, jedna třída pro 17 dětí rozdělená na hernu a pracovnu, umývarna s WC, jídelna pro stravování dětí, úklidová komora a kancelář ředitelky. V prvním patře jsou pak umístěny dvě třídy, které se skládají rovněž z pracovny, herny a umývárny s WC. Dále se zde nachází sklad, komora a sborovna.

Budova je zasazena do velké zahrady parkového typu. V jedné části zahrady je navržený sezónní, přízemní zahradní objekt pro uložení hraček, WC s umyvárnou, sklad zahradního nářadí a dílna drobné údržby. Vedle zahradního objektu se nachází mlhoviště a prostor pro míčové hry. V druhé části zahrady jsou pískoviště (k dispozici zahradní dětské vybavení), dřevěný domek pro děti s tabulí na kreslení, hrací dřevěná věž s klouzačkou a houpačkami a dětský kolotoč.

Druhé místo výkonu se sídlem K Nedvězí 66, 103  00 Praha 10  Královice – 4. Třída Králíčci bylo zřízeno v roce 2009 jako druhé místo výkonu MŠ Za Nadýmačem 927 v Uhříněvsi. Z účinností od 1.9. 2014 došlo na základě usnesení č P 2281/2014 SEK 1 01 ze dne 6.1. 2014 zastupitelstva MČ Praha 22 k delimitaci stávajících zaměstnanců, dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání a svěřeného majetku. Městská část Praha – Královice leží 1,5 km od městské části Praha Uhříněves a spadá do  správního obvodu Prahy 22. Druhé místo výkonu bylo zřízeno v objektu obecního úřadu . V přízemí budovy má k dispozici  1 třídu šatnu, třídu, umývárnu s WC, a výdejnu stravy. V 1. patře je k dispozici další třída, která je využívána zejména k pohybovým aktivitám  a odpočinku dětí. 

Zázemí pro zaměstnance se nalézá v suterénu.

Učitelky s dětmi mohou využívat  přilehlou zahradu, která je vybavena pískovištěm, skluzavkou a houpadly. Je zde dostatek prostoru pro míčové hry. Zajímavým prvkem je vzrostlá vrbová chýše.

Po dohodě s místním úřadem lze využívat i přilehlý dvůr. Protože  se obec Královice  nalézá v přírodním parku Rokytky, poskytuje její okolí  mnoho atraktivních vycházek. Učitelky tuto lokalitu (nebo okolní prostředí) využívají  k probouzení zájmu dětí o dění kolem sebe, sledování souvislostí vlivu  činností lidí na přírodu  a jejímu citlivému vnímání vůbec.Dle mapy ovzduší se zde navíc nachází jedno z nejčistších ovzduší z celého hlavního města. 

V mateřské škole je 8 kvalifikovaných učitelek. Učitelky mají zájem o další vzdělávání. Účastní se různých seminářů a školení. Vzdělávají se soustavně, dá se říci systematicky a předávají si vzájemně poznatky ústně i písemně na poradách pro posílení učitelské odbornosti.

Mateřská škola spolupracuje s zřizovatelem, PPP, SPC, ZŠ Bří. Jandusů, ZŠ U Obory, s Domem s pečovatelskou službou a s Městskou knihovnou.

Ředitelkou zde je Renata Pecáková, zástupkyní Markéta Štugelová. Pravomoci a úkoly všech zaměstnankyň jsou jasně vymezeny, jsou dány pracovní náplní.

Pedagogický styl, způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou pociťuje dítě jako násilí je nepřípustná. Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech – experimentaci, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí.

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti prvním kamarádským společenstvím. Věnujeme se vztahům dětí ve třídě, nenásilně ovlivňujeme děti prosociálním směrem. Uplatňujeme „adaptaci bez slziček“. Samozřejmě se odvíjí čas zvykání a adaptace dětí u každého jinak, tedy se vzájemně domlouváme a maximálně spolupracujeme s rodiči dětí.

Spontánní a řízené činnosti podle třídního vzdělávacího programu bývají zpravidla v denní programu vyvážené. Zájmové činnosti jsou jen jako doplněk v odpoledním čase po krátkém odpočinku (seznamování s angličtinou, ,,Logopedické hrátky´´, hra na flétnu, TV kroužek, keramika, taneční kroužek). Příprava na školu,plavání a lyžování probíhají v rámci hlavní činnosti.

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hry. Hra je nejzákladnější činností dětí v mateřské škole.

Dále je nezbytně nutné pracovat s jednotlivými dětmi, které mají odklad školní docházky, u těchto dětí vést pravidelně diagnostiku a plán individuální činnosti a opírat se o něj a vést děti k posunu ve vývoji. Speciální péče je věnována i dětem s vadami řeči vzhledem k tomu, že jedna z pedagogických pracovnic je logopedický preventista.

Dobrá je spolupráce mateřské školy s rodiči. Snažíme se oboustrannou důvěru a otevřenost mezi pedagogy a rodiči. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů a akcí, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí.

K autoevaluaci využíváme dotazníky pro rodiče a pedagogy. Hodnocení a sebehodnocení učitelek přispívá ke zpětné vazbě a tím se posunujeme ke kvalitnější práci.